Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego Fundacji Dzieci Afryki

 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego istniejącego pod adresem www.marketdzieciafryki.com oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem, drogą elektroniczną, prowadzonego przez Fundację Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie przy al. Zjednoczenia 13 (01-829), wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331212, NIP: 524-268-02-54, REGON: 141903490.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 • Czas realizacji – okres realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www. marketdzieciafryki.com, liczony od chwili wysłania przez Sprzedawcę do Klienta, na wskazany przez niego podczas zakładania Konta adres mailowy, potwierdzenia otrzymania płatności i przystąpienia do realizacji Zamówienia;
 • Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot składający Zamówienie lub dokonujący zakupu za pośrednictwem Strony internetowej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz dysponujący adresem poczty elektronicznej;
 • Darczyńca – osoba fizyczna (w tym również Konsument), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot dokonujący darowizny za pośrednictwem Strony internetowej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz dysponujący adresem poczty elektronicznej;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – profil Klienta/Darczyńcy zawierający jego dane wskazane w § 2 poniżej;
 • Sklep internetowy – działalność prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www. marketdzieciafryki.com;
 • Sprzedawca – Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie przy al. Zjednoczenia 13 (01-829), wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331212, NIP: 524-268-02-54, REGON: 141903490 ;
 • Umowa – stosunek prawny powstały pomiędzy Klientem/Darczyńcą a Sprzedawcą w związku z dokonaniem przez Klienta/Darczyńcy Zamówienia i potwierdzenia go przez Sprzedawcę;
 • Zamówienie – przesłana za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta Klienta/Darczyńcy co do zawarcia umowy sprzedaży/darowizny produktu/produktów.

§2 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Możliwość dokonywania zakupów w Sklepie internetowym jest dostępna dla Klientów/Darczyńców posiadających adres e-mail, którzy założą i aktywują Konto w Sklepie internetowym bądź podadzą odpowiednie dane bez zakładania i aktywowania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony www. com konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu znajdującego się na Stronie internetowej, zaakceptowanie jego treści oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta/Darczyńcy niezbędnych w celu realizacji Umowy.
 3. W celu korzystania ze Strony internetowej wymagane jest, aby przeglądarka Klienta/Darczyńcy akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie korzystanie z niektórych opcji Strony internetowej może być utrudnione lub niemożliwe.
 4. Do korzystania ze Strony internetowej wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 634-266-18-60, REGON 240770255, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych,  w całości opłaconym.

§3 ZAKŁADANIE, AKTYWACJA I ZMIANY DANYCH KONTA

 1. Założenie Konta odbywa się poprzez stronę internetową www.marketdzieciafryki.com.
 2. Aktywacja Konta odbywa się poprzez otworzenie linku wysłanego Klientowi/Darczyńcy na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez niego podczas zakładania Konta.
 3. W celu założenia Konta Klient/Darczyńca zobowiązany jest:
  1. Kliknąć na zakładkę „Zarejestruj się”;
  2. Podać adres poczty e-mail, a także dwukrotnie wpisać hasło, które następnie będzie hasłem dostępu do Sklepu internetowego,
  3. ustawiając adres wysyłki i adres płatności podać następujące, prawdziwe dane:
  4. w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj) oraz opcjonalnie nazwę firmy i numer NIP (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
  5. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: imię i nazwisko osoby zakładającej Konto, adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj), numer telefonu oraz nazwę firmy wraz z jej formą prawną i numer NIP.
 4. Po założeniu Konta Strona internetowa automatycznie wygeneruje wiadomość potwierdzającą założenie Konta, która zostanie przesłana na podany przez Klienta/Darczyńcę adres poczty elektronicznej. W celu dokończenia procesu założenia Konta, należy otworzyć link zawarty w e-mailu dotyczącym aktywacji Konta.
 5. Założenie Konta jest bezpłatne.
 6. Wszelkie zmiany danych Konta dokonywane są poprzez stronę internetową www.marketdzieciafryki.com.
 7. Klient/Darczyńca może w każdym czasie zamknąć swoje Konto. W takim wypadku Klient/Darczyńca powinien przesłać e-mail z prośbą o zamknięcie Konta na adres mailowy Sprzedawcy. Konto Klienta/Darczyńcy zostanie usunięte ze Sklepu internetowego niezwłocznie po otrzymaniu stosownej prośby Klienta/Darczyńcy.
 8. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta/Darczyńcę jego hasła dostępu do Konta w Sklepie internetowym osobie trzeciej.

  §4 INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 2. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego: a) są cenami całkowitymi i podawane są w złotych polskich; b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Zamówienia do Klienta, od wielkości Zamówienia, a także od ceny Zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy produktu/produktów przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 4. Sprzedawca oferuje do sprzedania dwojakiego rodzaju produkty: a) takie, które Klient może nabyć na swoją rzecz, b) takie, które są darowiznami, które Darczyńca może nabyć w celu ich dostarczenia przez Sprzedawcę potrzebującym dzieciom w Afryce w ramach projektów „Dla dzieci w Afryce” i „Inwestycje dla Afryki” związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością charytatywną.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient/Darczyńca może składać Zamówienie na produkty dostępne w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, lecz Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 2. Klient/Darczyńca składa zamówienie po zalogowaniu się do uprzednio założonego i aktywowanego Konta bądź bez pośrednictwa Konta poprzez naciśnięcie zakładki „Złóż zamówienie”.
 3. Zamówienie składa się poprzez wybranie produktu/produktów oraz wypełnienie wszystkich oznaczonych jako wymagane pól elektronicznego formularza Zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.marketdzieciafryki.com i wysłanie go Sprzedawcy poprzez wybranie opcji „Zamawiam” oraz akceptację Regulaminu.
 4. Dokonanie Zamówienia przez Klienta/Darczyńca jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu/produktów, a w przypadku produktów, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. b) do zawarcia umowy sprzedaży produktów i zlecenia Sprzedawcy dostarczenia tychże do potrzebujących dzieci w Afryce.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia od momentu wysłania Klientowi/Darczyńcy wiadomości e-mail informującej o rozpoczęciu realizacji jego Zamówienia. Potwierdzenie realizacji Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej.
 2. W sytuacji, gdy realizacja całości bądź części Zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca zaproponuje Klientowi: a) anulowanie Zamówienia w całości; b) anulowanie Zamówienia w części, która nie jest możliwa do zrealizowania w wyznaczonym terminie.
 3. W razie braku wyboru Klienta co do przedstawionych opcji wskazanych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie jedynie w odniesieniu do produktu/produktów, co do których realizacja jest możliwa w wyznaczonym terminie. Pozostała część Zamówienia ulegnie anulowaniu.
 4. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za Zamówienie z góry, a zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę należną za anulowane Zamówienie bądź jego część.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przedmiotu Zamówienia, w razie podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych adresowych.
 6. Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 4 lit b) Regulaminu są realizowanie co najmniej raz do roku – po zgromadzeniu większych środków.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Płatności za dokonane Zamówienia można dokonać:
  1. za pośrednictwem Dotpay S.A.,
  2. za pomocą przelewu bankowego;
  3. gotówką podczas odbioru osobistego.
 2. Klient/Darczyńca ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem płatności za Zamówienie (w szczególności pokrywa prowizję banku z tytułu wykonania przelewu).

§8 CZAS I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. W e-mailu, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej Sprzedawca wskazuje liczbę dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki zawierającej Zamówienie produktu/produktów, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. a) bądź też liczbę dni, po upływie których możliwy będzie osobisty odbiór Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów dostarczenia Zamówienia:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytetowy, paczka),
  2. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. W przypadku produktu/produktów, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. b) nie są one dostarczane Klientowi/Darczyńcy. Sprzedawca dostarcza te produkty do dzieci w Afryce nie rzadziej niż raz do roku.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotu dokonującego dostawy produktu/produktów.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy – bez podawania przyczyny – w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego produktu/produktów z wyjątkami określonymi w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy winno być sporządzone na piśmie i przesłane na adres siedziby Sprzedawcy listem poleconym.
 3. Konsument po dokonaniu odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do zwrotu (w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu) przedmiotu Zamówienia bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Wszelkie koszty związane ze zwrotem przedmiotu Zamówienia ponosi Konsument.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi uiszczoną przez niego należność za zwrócony przedmiot Zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu/produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Powyższe regulacje nie dotyczą zakupów charytatywnych będących darowizną.

 §10 REKLAMACJE

 1. Klient, dokonujący zakupu produktu/produktów ma prawo do złożenia reklamacji. To samo prawo przysługuje Konsumentowi, o ile w terminie dwóch lat od dnia wydania mu przedmiotu stwierdził, że doszło do niezgodności dostarczonych produktów z Umową.  
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta/Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  
 3. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji, Klient/Konsument zobowiązany jest do dostarczenia mu reklamowanego produktu/produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu/produktów oraz wskazaniem następujących danych:
 4. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności bądź wady;
  1. wskazanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  2. podanie danych kontaktowych składającego reklamację.
 5. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  W przypadku, gdy reklamującym jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

§11 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta/Darczyńcy. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Sprzedawca chroni dane osobowe Klienta/Darczyńcy i przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@dzieciafryki.com lub: al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO. Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora.
  1. Realizacja celów statutowych fundacji (korespondencja z darczyńcami)
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż artykułów w sklepiku misyjnym) (i) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia Konta Klienta/Darczyńcy - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie Konta i akceptację regulaminu Sklepu; (iii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Klient/Darczyńca podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta/Darczyńcy podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta/Darczyńcę towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 6. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych i ich aktualizacji, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępne są na stronie internetowej www.marketdzieciafryki.com.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Klient/Darczyńca dokonując akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane te są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów/Darczyńców.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta/Darczyńcę, jeśli został on prawidłowo powiadomiony (w formie elektronicznej) o dokonanych zmianach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl