REGULAMIN

Sklepu internetowego Fundacji Dzieci Afryki

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego istniejącego pod adresem www.marketdzieciafryki.com oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem, drogą elektroniczną, prowadzonego przez Fundację Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie przy al. Zjednoczenia 13 (01-829), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331212, NIP: 524-268-02-54, REGON: 141903490.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 • Czas realizacji – okres realizacji Zamówienia złożonego przez Darczyńcę za pośrednictwem strony internetowej www. marketdzieciafryki.com liczony od chwili wysłania przez Organizację do Darczyńcy, na wskazany przez niego adres mailowy, potwierdzenia otrzymania informacji o złożonym zamówieniu charytatywnym i płatności;
 • Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot dokonujący darowizny za pośrednictwem Strony internetowej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz dysponujący adresem poczty elektronicznej;
 • Sklep internetowy – działalność prowadzona przez Organizację pod adresem www. marketdzieciafryki.com;
 • Organizacja – Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie przy
  al. Zjednoczenia 13 (01-829), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331212, NIP: 524-268-02-54, REGON: 141903490 ;
 • Umowa – stosunek prawny powstały pomiędzy Darczyńcą a Organizacją
  w związku z dokonaniem przez Darczyńcę Zamówienia i potwierdzenia go przez Organizację;
 • Zamówienie – przesłana za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta Darczyńcy co do zawarcia umowy darowizny artykułu/artykułów charytatywnych.

 

§2 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Możliwość dokonywania zakupów w Sklepie internetowym jest dostępna dla Darczyńców posiadających adres e-mail, którzy podadzą odpowiednie dane
  w formularzu zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony www.marketdzieciafryki.com konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu znajdującego się na Stronie internetowej, zaakceptowanie jego treści oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Darczyńcy niezbędnych w celu realizacji Umowy.
 3. W celu korzystania ze Strony internetowej wymagane jest, aby przeglądarka Darczyńcy akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie korzystanie
  z niektórych opcji Strony internetowej może być utrudnione lub niemożliwe.
 4. Do korzystania ze Strony internetowej wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Organizacja nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, przy
  ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokości kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłaconego w całości. Serwis Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

§3 INFORMACJE O ARTYKUŁACH CHARYTATYWNYCH

 

 1. Informacje o artykułach charytatywnych dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 2. Ceny artykułów wskazanych na stronie Sklepu internetowego są cenami całkowitymi i podawane są w złotych polskich.
 3. Organizacja oferuje artykuły charytatywne, które są darowiznami. Darczyńca może nabyć je w celu dostarczenia ich przez Organizację potrzebującym dzieciom w Afryce, w ramach prowadzonej przez Organizację działalności charytatywnej.

 

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Darczyńca może składać Zamówienie na artykuły charytatywne dostępne
  w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Darczyńca rozpoczyna składanie zamówienie poprzez wybór artykułu charytatywnego oraz naciśnięcie przycisku „Koszyk”.
 3. Zamówienie składa się poprzez wybranie artykułu/artykułów charytatywnych oraz wypełnienie wszystkich oznaczonych jako wymagane pól elektronicznego formularza Zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.marketdzieciafryki.com i wysłanie go Organizacji poprzez wybranie opcji „Złóż zamówienie” oraz akceptację Regulaminu.
 4. Dokonanie Zamówienia przez Darczyńcę jest równoznaczne ze złożeniem Organizacji oferty zawarcia umowy sprzedaży artykułów charytatywnych
  i zlecenia Organizacji dostarczenia tychże do potrzebujących dzieci w Afryce.

 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Organizacja przystępuje do realizacji Zamówienia od momentu wysłania Darczyńcy wiadomości e-mail informującej o rozpoczęciu realizacji jego Zamówienia.
 2. Zamówienia są realizowanie przez Organizację we współpracy z misjonarzami i lokalnymi partnerami w Afryce co najmniej raz do roku – po zgromadzeniu odpowiedniej ilości środków finansowych.

 

§6 PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności za dokonane Zamówienia można dokonać:
   1. za pośrednictwem Serwisu Przelewy24
   2. za pomocą przelewu bankowego na rachunek Organizacji: Fundacja Dzieci Afryki, nr 09 1140 2004 0000 3902 8070 7963, w tytule Darczyńca podaje numer zamówienia.
 2. Organizacja do 31 marca wystawia Darczyńcy zaświadczenie do Urzędu Skarbowego o wysokości dokonanych darowizn w Sklepie internetowym
  w roku poprzednim, na podany przez Darczyńcę adres e-mailowy z podaniem adresu fizycznego wskazanego w formularzu Zamówienia.  

 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 

Środki przekazane przez Darczyńcę za zakupione w Sklepie internetowym artykuły charytatywne, będące darowizną na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.

 

§8 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Organizacja jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Organizacja chroni dane osobowe Darczyńcy i przetwarza je wyłącznie
  w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@dzieciafryki.com
  lub: al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach,
  w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych
  w RODO. Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora:
   1. Realizacja celów statutowych fundacji (korespondencja z darczyńcami).
   2. Dokonując zakupów w Sklepie Darczyńca podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.
 4. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Darczyńcy podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Darczyńcę artykułów charytatywnych, w tym odbioru płatności za zakupione artykuły charytatywne.

 

 1. Na zasadach określonych w RODO Darczyńcy przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora
  w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego: prawo dostępu do danych
  i ich aktualizacji, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i prawo
  do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępne są na stronie internetowej www.marketdzieciafryki.com.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Darczyńca dokonując akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na zbieranie
  i udostępnianie Organizacji statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie internetowym. Dane te są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Darczyńców.
 4. Organizacja zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Darczyńcę, jeśli został on prawidłowo powiadomiony
  (w formie elektronicznej) o dokonanych zmianach.

 

.

    tel. 22 381 27 74      e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

Dziękujemy pięknie!

2022, Fundacja Dzieci Afryki, KRS 0000331212